ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੈਦਾਵਾਰ—ਪ੍ਰਵਾਹ ।੧।ਰਹਾਉ
ਉਤਪਾਦਨ-ਪ੍ਰਵਾਹ
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ