ਰੰਗ ਸਵੈਚ

ਰੰਗ-ਚੋਣਾਂ 1
ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ 3

ਟੈਸਲਿਨ ਕਲਰ ਸਵੈਚ 2X1

ਟੇਸਲਿਨ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ01
ਟੈਸਲਿਨ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ02
ਟੈਸਲਿਨ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ002
ਟੇਸਲਿਨ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ03

ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਰੰਗ ਸਵੈਚ

ਪਾਉਡਰ-ਕੋਟਿੰਗ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ।1
ਪਾਊਡਰ-ਕੋਟਿੰਗ-ਰੰਗ-ਸਵਾਚ21